Ansök

Bidrag kan sökas till barn och ungdomar i Västernorrlands län som behöver ekonomiskt stöd för vård eller annan behandling. Bidrag skall även till mindre del kunna lämnas för att de handikappade eller medicinskt behövande skall kunna resa och uppleva kulturella och idrottsliga värden.

Sökande skall vara bosatt i Västernorrlands län och ej äldre än 18 år.

Ladda ned Ansökningsblanketten här

Fyll i digitalt eller skriv ut och fyll i för hand.

Gruppbild på barnen med hockeyspelarna


Även allmännyttiga ideella stiftelser och fonder vars ändamål överensstämmer med "Stiftelsens" intentioner kan komma ifråga som mottagare av ekonomiskt bidrag.

Ansökningstid

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda sista mars årligen. Besked och utbetalning av stöd/bidrag lämnas senast i slutet av juni respektive år.

Bilagor

Utlåtande från behandlande läkare måste bifogas ansökan. Med fördel kan även andra specialistintyg bifogas och referenser anges.