Om oss

Stiftelsen för barn och ungdomar Stiftelsen har registrerats av Länsstyrelsen i Västernorrlands län som "Övrig stiftelse" med organisationsnummer 889601-5560. Startkapitalet till stiftelsen har donerats av Peter Forsberg. Övriga svenska NHL-proffs bidrar på olika sätt att tillföra stiftelsen kapital.

Gåvor och donationer

Stiftelsen äger även möjlighet att mottaga egendom genom gåvor, donationer eller på annat sätt.

Vi emotser tacksamt penninggåvor till stiftelsens postgironummer: 59 38 98-0 eller till bankgiro 5449-3044.

Det går även bra att lämna gåvor via Swish på nummer: 123 466 50 89.

Vår redovisning granskas av en auktoriserad revisor.


Målgrupp

Bidrag kan sökas till barn och ungdomar i Västernorrlands län som behöver ekonomiskt stöd för vård eller annan behandling. Bidrag skall även till mindre del kunna lämnas för att de handikappade eller medicinskt behövande skall kunna resa och uppleva kulturella och idrottsliga värden.

Sökande skall vara bosatt i Västernorrlands län och ej äldre än 18 år.

Även allmännyttiga ideella stiftelser och fonder vars ändamål överensstämmer med "Stiftelsens" intentioner kan komma ifråga som mottagare av ekonomiskt bidrag.

Ansökningstid

Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda sista mars årligen. Besked och utbetalning av stöd/bidrag lämnas senast i slutet av juni respektive år.

Bilagor

Utlåtande från behandlande läkare måste bifogas ansökan. Med fördel kan även andra specialistintyg bifogas och referenser anges.